You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung > Hình thành và Phát triển
    Trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ làm công tác Tổ chức Nhà nư­ớc của tỉnh Gia Lai từ tỉnh đến huyện đã góp phần đắc lực cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền cách mạng (Ủy ban hành chính) hoàn thành trách nhiệm cao cả của mình góp phần hoàn thành thắng lợi vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cùng với cả nư­ớc làm nên những kỳ tích hào hùng của dân tộc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất n­ước. Ngày 29/9/1975 Ban chấp hành TW (khoá III) đã ra Nghị quyết số 24 nêu rõ: “trong cả nư­ớc thực hiện chế độ quản lý hành chính theo bốn cấp: TW, tỉnh, thành phố trực thuộc TW, huyện và xã...”; “giải thể TW cục miền Nam, giải thể các khu uỷ của cả 2 miền”; “hợp nhất các tỉnh thành những đơn vị hành chính kinh tế với quy mô cần thiết. Tăng c­ường cán bộ cho cấp tỉnh, thành phố, huyện và xã”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị và Nghị quyết khu uỷ V về hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia Lai - Kon Tum. UBND lâm thời tỉnh đư­ợc thành lập, trong đó có các tổ chức trực thuộc UBND tỉnh. Khi đó ngành Tổ chức Nhà nư­ớc ở tỉnh, huyện đều ở trong Văn phòng UBND cùng cấp (có một số cán bộ làm công tác tổ chức chính quyền). Tỉnh uỷ Gia Lai - Kon Tum ra Nghị quyết xác định: “Tiến hành sắp xếp tổ chức và bộ máy khi nhập tỉnh, nhập huyện, nhập xã phải đảm bảo phù hợp với tổ chức mới, xây dựng lề lối làm việc sát dân, sát việc...” . Nhiệm vụ của công tác tổ chức Nhà n­ước ở địa phư­ơng lúc này hết sức nặng nề phải tập trung giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh làm công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tế và h­ướng dẫn của Bộ ngành TW, đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa ph­ương trong tình hình mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình phát triển của đất nư­ớc và địa phư­ơng, yêu cầu của công tác quản lý Nhà nư­ớc đối với nền kinh tế - xã hội ngày một phát triển. Ngày 25/5/1977 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 189/UB-TC thành lập Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh (nay là Sở Nội vụ), gồm có một số phòng chuyên môn, với nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, công tác xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính ở tỉnh, huyện, xã theo quy định của Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (khoá VIII) về việc chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ban tổ chức chính quyền tỉnh được đổi tên thành Ban tổ chức chính quyền tỉnh Gia lai.

     Sau khi chia tách tỉnh Ngành Tổ chức Nhà nước ở tỉnh vừa tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh sắp xếp ổn định bộ máy, tổ chức mới chia tách vừa triển khai xây dựng phương án thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 109 và Quyết định 111 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ). Do yêu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách về tổ chức bộ máy. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng chính phủ về đổi tên Ban tổ chức chính quyền thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ. Thực hiện Nghị định 13, 14 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ở tỉnh Ban Tôn giáo, Ban Thi đua Khen thưởng được sáp nhập vào Sở Nội vụ trên cơ sở nguyên trạng; đồng thời tiếp nhận chuyển giao Trung tâm lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ trực tiếp quản lý, lúc này Sở Nội vụ được bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo, về thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 và Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/2/2011 của Bộ Nội vụ , UBND tỉnh đã ra Quyết định số 561/QĐ- UBND ngày 20/8/2010 về việc thành lập Chi cục Văn thư- Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia lai, Quyết định số 247/QĐ - UBND ngày 06/4/2011 về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức về công tác thanh niên cho Sở Nội vụ, phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia lai. Hiện nay Sở Nội vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong đó có cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”. Những thành tích và sự đóng góp của CBCCVC Sở Nội vụ tỉnh Gia lai đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh ghi nhận, khen thưởng: UBND tỉnh, Bộ Nội vụ tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua nhiều năm liền; năm 2001 Sở Nội vụ đã được tặng bằng khen và năm 2009 được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ; năm 2003 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 và năm 2009 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2.
 
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.