You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Triển khai NQ số 18-NQ/TW và NQ số 19-NQ/TW

Văn bản Triển khai NQ số 18-NQ/TW và NQ số 19-NQ/TW


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
10/NQ-CP 03/02/2018 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội
04/TB-VP 04/01/2018 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/12/2017 để triển khai quán triệt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương
Dự thảo Dự thảo Sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính; sắp xếp lại và nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu của BCH Trung ương Đảng khóa XII, giai đoạn 2018-2021
08/NQ-CP 24/01/2018 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
200/SNV-TCBC 08/02/2018 V/v hướng dẫn kế hoạch và đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo NQ 18 và NQ 19