You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Liên hệ

Địa chỉ cơ quan
Danh bạ cơ quan

Danh bạ cơ quan

I. Cơ quan:

Email: snv@gialai.gov.vn
Điện thoại: 02693.3824405
Fax: 02693.3871026

II. Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc:

Tên phòng ban Điện thoại Địa chỉ email
Văn phòng Sở 059.3824.405 vp.snv@gialai.gov.vn
Phòng Công chức Viên chức 059.3823.061 ccvc.snv@gialai.gov.vn
Phòng Tổ chức - Biên chế 059.3600.287 tcbm.snv@gialai.gov.vn
Phòng Cải cách hành chính 059.3873.655 cchc.snv@gialai.gov.vn
Phòng Xây dựng Chính quyền 059.3823054 xdcq.snv@gialai.gov.vn
Thanh tra Sở 059.3717412 tt.snv@gialai.gov.vn
Ban Tôn Giáo 059.3822.987 btg.snv@gialai.gov.vn
Ban Thi đua Khen Thưởng 059.3719.821 btdkt.snv@gialai.gov.vn
Chi cục Văn thư Lưu trữ 059.3720.413 vtlt.snv@gialai.gov.vn

III. Cán bộ, công chức, viên chức:

1. Sở Nội vụ:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email
01 Huỳnh Văn Tâm Giám đốc 059.3821897 tamhv.snv@gialai.gov.vn
02 Võ Quốc Hùng Phó Giám đốc 059.3717410 hungvq.snv@gialai.gov.vn
03 Đỗ Duy Nhật Phó Văn phòng phụ trách 059.3720411 nhatdd.snv@gialai.gov.vn
04 Trương Thị Ngọc Hoa Phó Văn phòng 059.3824405 hoattn.snv@gialai.gov.vn
05 Nguyễn Đình Trúc Phó Văn phòng 059.3824405 trucnd.snv@gialai.gov.vn
06 Phạm Ngọc Sơn Chuyên viên 059.3824405 sonpn.snv@gialai.gov.vn
07 Bùi Thị Liêu Cán sự 059.3824405 lieubt.snv@gialai.gov.vn
08 Hồ Quang Thi Kế toán 059.3824405 thihq.vtlt@gialai.gov.vn
09 Trương Đình Khoa Lái xe 059.3824405  
10 Phạm Thị Phước Nhân viên 059.3824405  
11 Phạm Trần Anh Chánh Thanh tra 059.3717412 anhpt.snv@gialai.gov.vn
12 Đinh Hiệp Thanh tra viên 059.3717412 hiepd.snv@gialai.gov.vn
13 Huỳnh Minh Tiến Chuyên viên 059.3717412  
14 Trần Minh Ngọc Trưởng phòng CCVC 059.3720411 ngoctm.snv@gialai.gov.vn
15 Hoàng Thị Bích Đào Phó phòng CCVC 059.3823061 daohtb.snv@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Tấn Vĩnh Phó phòng CCVC 059.3823061 vinhnt.snv@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Thị Kim Hồng Chuyên viên 059.3823061 hongntk.snv@gialai.gov.vn
18 Lê Thị Hoa Chuyên viên 059.3823061 hoalt.snv@gialai.gov.vn
19 Phan Minh Cường Chuyên viên 059.3823061  
20 Nguyễn Hữu Nhân Chuyên viên 059.3720412 nhannh.snv@gialai.gov.vn
21 Võ Thành Vân Trưởng phòng TCBC 059.3600287 vanvt.snv@gialai.gov.vn
22 Nguyễn Việt Phương Phó phòng TCBC 059.3600287 phuongnv.snv@gialai.gov.vn
23 Phan Thị Linh Giang Chuyên viên 059.3600287 giangptl.snv@gialai.gov.vn
24 Đoàn Thị Thu Hiền Chuyên viên 059.3600287 hiendtt.snv@gialai.gov.vn
25 Hoàng Minh Tùng Phó phòng phụ trách CCHC 059.3873655 tunghm.snv@gialai.gov.vn
26 Nguyễn Tiến Mạnh Phó phòng CCHC 059.3873655 manhnt.snv@gialai.gov.vn
27 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên 059.3873655  
28 Nguyễn Quốc Dũng Chuyên viên 059.3873655 dungnq.snv@gialai.gov.vn
29 Trần Đại Thắng Trưởng phòng XDCQ 059.3720412 thangtd.snv@gialai.gov.vn
30 Phạm Văn Mẫn Phó phòng XDCQ 059.3823054 manpv.snv@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Hữu Thắng Phó phòng XDCQ 059.3823054 thangnh.snv@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Thị Bạch Thủy Chuyên viên 059.3823054 thuyntb.snv@gialai.gov.vn
33 Nguyễn Văn Phúc Chuyên viên 059.3823054 phucnv.snv@gialai.gov.vn
34 Lương Thị Bích Vân Chuyên viên 059.3823054 vanltb.snv@gialai.gov.vn
35 Ksor Yap Chuyên viên 059.3823054 yapk.snv@gialai.gov.vn

2. Ban Thi đua Khen thưởng:

01 Trần Tiến Đức Trưởng ban   ductt.btdkt@gialai.gov.vn
02 Lê Hoài Thanh Phó Trưởng ban 059.3719912 thanhlh.btdkt@gialai.gov.vn
03 Dương Thị Hồng Trưởng phòng   hongdt.btdkt@gialai.gov.vn
04 Từ Tấn Tổng Kế toán 059.3719912 tongtt.btdkt@gialai.gov.vn
05 Trần Thị Bích Hà Chuyên viên   hattb.btdkt@gialai.gov.vn
06 Ngô Thị An Cán sự   annt.btdkt@gialai.gov.vn
07 Lê Xuân Nhật Lái xe   nhatlx.btdkt@gialai.gov.vn
08 Hồ Tuấn Anh Chuyên viên    
09 Phạm Thị Bốn Văn thư   bonpt.vtlt@gialai.gov.vn
10 Giáp Huy Nam Phó phòng   namgh.btdkt@gialai.gov.vn
11 Đặng Nguyễn Thị Hồng Hoa Chuyên viên   hoadnth.btdkt@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Hoàng Viễn Chuyên viên    
13 Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai Trưởng phòng   maintpt.btdkt@gialai.gov.vn
14 Lê Thị Minh Hiền Chuyên viên   hienltm.btdkt@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chuyên viên   nhanntt.btdkt@gialai.gov.vn

3. Ban Tôn giáo:

01 Hồ Hải Tần Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban Tôn giáo    
02 Nguyễn Văn Nô Phó Trưởng ban 059.2221353 nonv.btg@gialai.gov.vn
03 Nguyễn Thị Thanh Bình Trưởng phòng 059.3822987 binhntt.btg@gialai.gov.vn
04 Trần Đức Thắng Phó phòng 059.3822987 thangtd.vtlt@gialai.gov.vn
05 Trần Thị Minh Hà Chuyên viên 059.3822987 hattm.btg@gialai.gov.vn
06 Hoàng Thị Hương Nguyên Văn thư 059.3822987 nguyenhth.btg@gialai.gov.vn
07 Đặng Phó Lái xe 059.3822987  
08 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 059.3822987  
09 Nguyễn Trường Thành Phó phòng   thanhnt.btg@gialai.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hằng Nga Chuyên viên   nganth.btg@gialai.gov.vn
11 Phạm Mai Liên Chuyên viên 059.2221353 lienpm.btg@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Thành Long Chuyên viên    
13 Lê Thị Bích Thuận Chuyên viên   thuanltb.btg@gialai.gov.vn
14 Đặng Quang Phú Chuyên viên   phudq.btg@gialai.gov.vn
15 Hứa Thị Thùy Trang Chuyên viên   tranghtt.btg@gialai.gov.vn

4. Chi cục Văn thư Lưu trữ:

01 Hồ Văn Trình Chi cục trưởng 059.3876115 trinhhv.vtlt@gialai.gov.vn
02 Lê Thị Minh Thu Phó phòng 059.3720415 thultm.btg@gialai.gov.vn
03 Đỗ Đình Cường Chuyên viên 059.3720413 cuongdd.vtlt@gialai.gov.vn
04 Đinh Thị Nhàn Chuyên viên   nhandt.vtlt@gialai.gov.vn
05 Nguyễn Thanh Lâu Lái xe    
06 Hồ Sỹ Tuấn Kế toán 059.3720415  
07 Trần Thị Hạ Phó phòng 059.3717411 hatt.vtlt@gialai.gov.vn
08 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chuyên viên 059.3717411 thuyntt.vtlt@gialai.gov.vn
09 Phạm Thị Thùy Dương Chuyên viên 059.3717411 duongptt.vtlt@gialai.gov.vn
10 Trịnh Thị Thu Hương Phó kho Lưu trữ 059.3824467 huongttt.vtlt@gialai.gov.vn
11 Phạm Thị Như Mơ Lưu trữ viên TC 059.3824467 moptn.vtlt@gialai.gov.vn
12 Trần Hiền Diệu Lưu trữ viên 059.3824467 dieuth.vtlt@gialai.gov.vn
13 Trần Thị Vui Lưu trữ viên TC 059.3824467 vuitt.vtlt@gialai.gov.vn
14 Trịnh Thị Oanh Lưu trữ viên TC 059.3824467 oanhtt.vtlt@gialai.gov.vn
15 Hoàng Thị Phương Hảo Lưu trữ viên TC 059.3824467 haohtp.vtlt@gialai.gov.vn
16 Huỳnh Thị Quyên Lưu trữ viên TC 059.3824467 quyenht.vtlt@gialai.gov.vn
17 Võ Thị Kim Oanh Lưu trữ viên TC 059.3824467 oanhvtk.vtlt@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Thị Bình Lưu trữ viên TC 059.3824467 binhnt.vtlt@gialai.gov.vn
19 Tạ Công Trương Lưu trữ viên CĐ 059.3720413 truongtc.vtlt@gialai.gov.vn
20 Lương Thị Bích Liễu   059.3824467  
Cập nhập ngày 06/7/2017
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.