You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

GIỚI THIỆU CHUNG

Hình thành và Phát triển
Nhiệm vụ của lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Sơ đồ tổ chức
Ban biên tập
Danh bạ cơ quan
Địa chỉ cơ quan

Danh bạ cơ quan

I. Cơ quan:

Email: snv@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269.3824405
Fax: 0269.3871026

II. Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc:

Tên phòng ban Điện thoại Địa chỉ email
Văn phòng Sở 0269.3824405 vp.snv@gialai.gov.vn
Phòng Công chức Viên chức 0269.3823061 ccvc.snv@gialai.gov.vn
Phòng Tổ chức - Biên chế 0269.3600287 tcbm.snv@gialai.gov.vn
Phòng Cải cách hành chính 0269.3873655 cchc.snv@gialai.gov.vn
Phòng Xây dựng Chính quyền 0269.3823054 xdcq.snv@gialai.gov.vn
Thanh tra Sở 0269.3821898 tt.snv@gialai.gov.vn
Ban Tôn Giáo 0269.3874707 btg.snv@gialai.gov.vn
Ban Thi đua Khen Thưởng 0269.3719912 btdkt.snv@gialai.gov.vn
Chi cục Văn thư Lưu trữ 0269.3876115 vtlt.snv@gialai.gov.vn

III. Cán bộ, công chức, viên chức:

1. Sở Nội vụ:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email
01 Huỳnh Văn Tâm Giám đốc 0269.3821897 tamhv.snv@gialai.gov.vn
02 Võ Quốc Hùng Phó Giám đốc 0269.3717410 hungvq.snv@gialai.gov.vn
03 Trần Đại Thắng Phó Giám đốc 0269.3717413 thangtd.snv@gialai.gov.vn
04 Đỗ Duy Nhật Phó Văn phòng phụ trách 0269.3720410 nhatdd.snv@gialai.gov.vn
05 Trương Thị Ngọc Hoa Phó Văn phòng 0269.3824405 hoattn.snv@gialai.gov.vn
06 Nguyễn Đình Trúc Phó Văn phòng 0269.3824405 trucnd.snv@gialai.gov.vn
07 Phạm Ngọc Sơn Chuyên viên 0269.3824405 sonpn.snv@gialai.gov.vn
08 Bùi Thị Liêu Cán sự 0269.3824405 lieubt.snv@gialai.gov.vn
09 Đặng Nguyễn Thị Hồng Hoa Kế toán 0269.3720410 hoadnth.btdkt@gialai.gov.vn
10 Trương Đình Khoa Lái xe 0269.3824405  
11 Phạm Thị Phước Nhân viên 0269.3824405  
12 Phạm Trần Anh Phó Chánh Thanh tra 0269.3821898 anhpt.snv@gialai.gov.vn
13 Hoàng Thị Bích Đào Phó Chánh Thanh tra 0269.3821898 daohtb.snv@gialai.gov.vn
14 Đinh Hiệp Thanh tra viên 0269.3821898 hiepd.snv@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Hoàng Viễn Chuyên viên 0269.3821898 viennh.btdkt@gialai.gov.vn
16 Trần Minh Ngọc Trưởng phòng CCVC 0269.3720411 ngoctm.snv@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Tấn Vĩnh Phó phòng CCVC 0269.3823061 vinhnt.snv@gialai.gov.vn
18 Lê Thị Hoa Chuyên viên 0269.3823061 hoalt.snv@gialai.gov.vn
19 Phan Minh Cường Chuyên viên 0269.3823061 cuongpm.ducco@gialai.gov.vn
20 Trịnh Trung Lương Chuyên viên 0269.3823061 luongtt.syt@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Thị Hồng Phúc Chuyên viên 0269.3823061  
22 Võ Thành Vân Trưởng phòng TCBC 0269.3600287 vanvt.snv@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Việt Phương Phó phòng TCBC 0269.3600287 phuongnv.snv@gialai.gov.vn
24 Phan Thị Linh Giang Chuyên viên 0269.3600287 giangptl.snv@gialai.gov.vn
25 Đoàn Thị Thu Hiền Chuyên viên 0269.3600287 hiendtt.snv@gialai.gov.vn
26 Hoàng Minh Tùng Phó phòng phụ trách CCHC 0269.3873655 tunghm.snv@gialai.gov.vn
27 Trần Thị Thu Hiền Chuyên viên 0269.3873655 hienttt.snv@gmail.com
28 Nguyễn Quốc Dũng Chuyên viên 0269.3873655 dungnq.snv@gialai.gov.vn
29 Phạm Văn Mẫn Phó phòng XDCQ 0269.3823054 manpv.snv@gialai.gov.vn
30 Nguyễn Hữu Thắng Phó phòng XDCQ 0269.3720412 thangnh.snv@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Thị Bạch Thủy Chuyên viên 0269.3823054 thuyntb.snv@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Văn Phúc Chuyên viên 0269.3823054 phucnv.snv@gialai.gov.vn
33 Lương Thị Bích Vân Chuyên viên 0269.3823054 vanltb.snv@gialai.gov.vn
34 Ksor Yap Chuyên viên 0269.3823054 yapk.snv@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên 0269.3720412 yapk.snv@gialai.gov.vn

2. Ban Thi đua Khen thưởng:

01 Trần Tiến Đức Trưởng ban 0269.3608568 ductt.btdkt@gialai.gov.vn
02 Lê Hoài Thanh Phó Trưởng ban 0269.3719912 thanhlh.btdkt@gialai.gov.vn
03 Từ Tấn Tổng Phó phòng 0269.3719912 tongtt.btdkt@gialai.gov.vn
04 Ngô Thị An Cán sự   annt.btdkt@gialai.gov.vn
05 Lê Xuân Nhật Lái xe   nhatlx.btdkt@gialai.gov.vn
06 Phạm Thị Bốn Văn thư   bonpt.vtlt@gialai.gov.vn
07 Dương Thị Hồng Trưởng phòng   hongdt.btdkt@gialai.gov.vn
08 Hồ Tuấn Anh Chuyên viên   anhht.btdkt@gialai.gov.vn
09 Võ Thị Thanh Dung Chuyên viên   dungvtt.ankhe@gialai.gov.vn
10 Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai Trưởng phòng   maintpt.btdkt@gialai.gov.vn
11 Giáp Huy Nam Phó phòng   namgh.btdkt@gialai.gov.vn
12 Lê Thị Minh Hiền Chuyên viên   hienltm.btdkt@gialai.gov.vn

3. Ban Tôn giáo:

01 Hồ Hải Tần Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban Tôn giáo 0269.3715156  
02 Nguyễn Văn Nô Phó Trưởng ban 0269.2221353 nonv.btg@gialai.gov.vn
03 Nguyễn Thị Thanh Bình Trưởng phòng 0269.3874707 binhntt.btg@gialai.gov.vn
04 Nguyễn Thị Hằng Nga Phó phòng 0269.3874707 nganth.btg@gialai.gov.vn
05 Trần Thị Minh Hà Chuyên viên 0269.3874707 hattm.btg@gialai.gov.vn
06 Hứa Thị Thùy Trang Chuyên viên 0269.3874707 tranghtt.btg@gialai.gov.vn
07 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 0269.3874707 hanhnt.snv@gialai.gov.vn
08 Đặng Phó Lái xe 0269.3874707  
09 Nguyễn Trường Thành Phó phòng   thanhnt.btg@gialai.gov.vn
10 Phạm Mai Liên Chuyên viên   lienpm.btg@gialai.gov.vn
11 Lê Thị Bích Thuận Chuyên viên   thuanltb.btg@gialai.gov.vn
12 Phạm Hồng Bằng Chuyên viên    
13 Trần Đức Thắng Phó phòng 0269.3822987 thangtd.vtlt@gialai.gov.vn
14 Đặng Quang Phú Chuyên viên 0269.3822987 phudq.btg@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Thành Long Chuyên viên 0269.3822987  

4. Chi cục Văn thư Lưu trữ:

01 Hồ Văn Trình Chi cục trưởng 0269.3876115 trinhhv.vtlt@gialai.gov.vn
02 Lê Thị Minh Thu Phó phòng 0269.3720413 thultm.btg@gialai.gov.vn
03 Đinh Thị Nhàn Chuyên viên 0269.3876115 nhandt.vtlt@gialai.gov.vn
04 Nguyễn Thanh Lâu Lái xe 0269.3876115  
05 Lương Thị Bích Liễu Nhân viên 0269.3824467  
06 Trần Thị Hạ Chuyên viên 0269.3717411 hatt.vtlt@gialai.gov.vn
07 Phạm Thị Thùy Dương Chuyên viên 0269.3717411 duongptt.vtlt@gialai.gov.vn
08 Đỗ Đình Cường Chuyên viên 0269.3717411 cuongdd.vtlt@gialai.gov.vn
09 Trịnh Thị Thu Hương Phó GĐ Trung tâm Lưu trữ 0269.3824467 huongttt.vtlt@gialai.gov.vn
10 Phạm Thị Như Mơ Lưu trữ viên TC 0269.3824467 moptn.vtlt@gialai.gov.vn
11 Trần Hiền Diệu Lưu trữ viên 0269.3824467 dieuth.vtlt@gialai.gov.vn
12 Trần Thị Vui Lưu trữ viên TC 0269.3824467 vuitt.vtlt@gialai.gov.vn
13 Trịnh Thị Oanh Lưu trữ viên TC 0269.3876115 oanhtt.vtlt@gialai.gov.vn
14 Hoàng Thị Phương Hảo Lưu trữ viên TC 0269.3824467 haohtp.vtlt@gialai.gov.vn
15 Huỳnh Thị Quyên Lưu trữ viên TC 0269.3824467 quyenht.vtlt@gialai.gov.vn
16 Võ Thị Kim Oanh Lưu trữ viên TC 0269.3824467 oanhvtk.vtlt@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Thị Bình Lưu trữ viên TC 0269.3824467 binhnt.vtlt@gialai.gov.vn
18 Tạ Công Trương Lưu trữ viên CĐ 0269.3717411 truongtc.vtlt@gialai.gov.vn
19 Mai Thị Nhung Lưu trữ viên 0269.3824467  
Cập nhập ngày 25/12/2018
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.