You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung > Chức năng, nhiệm vụ
          A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC TỔ CHỨC THUỘC SỞ NỘI VỤ
             I. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở
           1. Chức năng:
           Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ, gồm: tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua-khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị.
           2. Nhiệm vụ:.
           - Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
           - Trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ;
           - Quy định cụ thể về mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật;
           - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
           - Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và 1 năm;
           - Tổng hợp, báo cáo công tác nội vụ ở địa phương, thực hiện chế độ thông tin chung của cơ quan theo quy định;
           - Chuẩn bị nội dung báo cáo công tác ngành và phối hợp, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị nội dung để giao ban thường xuyên, định kỳ;
           - Thực hiện công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính làm việc theo cơ chế "một cửa"; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở;
           - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao;
           - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Ủy ban nhân dân  tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;
           - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan; quản lý về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
           - Phối hợp với các phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ trong việc thực hiện công tác pháp chế, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan;
           - Thực hiện đăng ký quân dự bị động viên, tự vệ cơ quan theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban CHQS cơ quan và của cơ quan quân sự địa phương; thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn trong cơ quan;
           - Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do lãnh đạo Sở giao.
           3. Cơ cấu tổ chức: Có Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn nghiệp vụ và người lao động (biên chế trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
             II. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở
             1. Chức năng:
           Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
           Thanh tra Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Nội vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nội vụ.
            2. Nhiệm vụ:
           - Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất của ngành Nội vụ ở địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của cơ quan;
           - Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật;
           - Tổng hợp báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được UBND tỉnh giao theo quy định của Pháp luật; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan;
           - Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do lãnh đạo Sở giao.
           3. Được sử dụng con dấu Thanh tra Sở Nội vụ.
          4. Cơ cấu tổ chức: Có Chánh Thanh tra và 02 Phó Chánh Thanh tra, các công chức chuyên môn nghiệp vụ (biên chế trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
           III. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ (gọi tắt là phòng Tổ chức - biên chế)
           1. Chức năng:
          Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ.
           2. Nhiệm vụ:
           2.1. Về tổ chức bộ máy:
         - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;
            - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;
           - Giúp Ủy ban nhân dân  tỉnh trong việc xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;
          - Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
           - Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh theo quy định của pháp luật;
           - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
           - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định của pháp luật;
           - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ.
           2.2. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:
           - Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ theo quy định;
           - Giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao;
           - Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chủ trì tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt;
          - Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Xây dựng kế hoạch triển khai, xác định đối tượng tinh giảm biên chế theo quy định để trình cấp có thẩm quyền;
           - Tổng hợp, thống kê, báo cáo biên chế, số lượng người làm việc và việc thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
           2.3. Về công tác tổ chức hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện (gọi chung là quỹ):
           - Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh theo quy định của pháp luật;
           - Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ, cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ, công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động, công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập, thu hồi giấy phép thành lập, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh và quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;
          - Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thực hiện công tác quản lý đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã theo quy định của pháp luật;
           - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, hội có phạm vi hoạt động liên tỉnh đặt văn phòng đại diện của hội ở địa phương theo quy định của pháp luật;
           - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hội, quỹ đối với các hội, quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hội, quỹ;
           - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội, quỹ theo quy định của pháp luật;
           - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện. Giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực công tác được giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh;
           - Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh và cấp huyện, tổ chức Hội và các lĩnh vực khác được giao;
           - Thực hiện tổng hợp, thống kê, dữ liệu thông tin tổ chức bộ máy, biên chế; báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ về công tác tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định.
           3. Cơ cấu tổ chức: Có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn nghiệp vụ (biên chế trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
           IV. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cải cách hành chính
           1. Chức năng:
           Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính.
           2. Nhiệm vụ:
          - Nghiên cứu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh;
          - Đề xuất cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;
          - Đề xuất cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính;
          - Đề xuất cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;
          - Đề xuất các quy định, giải pháp, biện pháp triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị; cơ chế tự chủ; quy tắc ứng xử;
          - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
          - Theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo quy định;
          - Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính cho công chức chuyên trách cải cách hành chính ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;
          - Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo công tác Cải cách hành chính của tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và giai đoạn để báo cáo cho cấp trên theo quy định; phối hợp với ngành chức năng liên quan theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công sở văn hóa ở cấp ở tỉnh và cấp huyện;
          - Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp và Hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn công tác Cải cách hành chính của tỉnh;
          - Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do lãnh đạo Sở giao.
         3. Cơ cấu tổ chức: Có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn nghiệp vụ (biên chế trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
          V. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chức - Viên chức
          1. Chức năng:
          Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
          2. Nhiệm vụ:
          2.1. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức (gọi chung là cơ cấu chức danh công chức, viên chức):
          - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định;
          - Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy định;
          - Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp danh mục vị trí việc làm, xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý để Ủy ban nhân dân  tỉnh gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định;
          - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;
          - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ trong địa bàn tỉnh;
          - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân  tỉnh;
          - Quản lý cán bộ công chức, viên chức Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; cán bộ công chức biệt phái qua Hội và Tổ chức Phi Chính phủ; cán bộ quản lý ở Doanh nghiệp Nhà nước theo phân cấp;
          - Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về chính sách tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị về danh sách cán bộ công chức, viên chức thực hiện tinh giảm biên chế để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định chính sách hiện hành của nhà nước;
          - Biên soạn nội dung thi, tổ chức thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức;
          - Hướng dẫn và thực hiện đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo phân cấp và hướng dẫn, thực hiện chức danh, tiêu chuẩn đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định; hướng dẫn, thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức;
          - Thực hiện tổng hợp, thống kê, dữ liệu thông tin về cán bộ công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tuyển dụng công chức, viên chức; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức ở tỉnh và cấp huyện; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
          2.2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (trong khoản này gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức):
          - Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác;
          - Phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định;
          - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sau khi được phê duyệt;
          - Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm gửi Bộ Nội vụ theo quy định;
          - Xây dựng Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức hàng năm và từng giai đoạn, hướng dẫn cho các cơ quan ,đơn vị thực hiện;
          - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xây dựng đề xuất các chính sách khuyến khích thu hút, đào tạo cán bộ công chức, viên chức trình độ cao;
          - Trình thủ tục cử cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo (kể cả Đại biểu HĐND các cấp); kiểm tra đôn đốc thực hiện;
          -Phối hợp mở lớp, quản lý chương trình, giáo trình, đề án, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và Đại biểu HĐND các cấp ở địa phương; Thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và Đại biểu HĐND các cấp theo quy định.
          2.3. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương:
          - Tổng hợp danh sách, hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất trước khi ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định;
          - Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc và các chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          - Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định;
          - Thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ về thực hiện chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định;
          - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;
          - Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do lãnh đạo Sở giao.
3. Cơ cấu tổ chức: Có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn nghiệp vụ (biên chế trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
          VI. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (gọi tắt là Phòng Xây dựng chính quyền)
          1. Chức năng:
          Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên.
          2. Nhiệm vụ:
          2.1. Về tổ chức chính quyền:
          - Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
          - Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định của pháp luật;
          - Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công sở văn hóa ở cấp xã và thôn, làng, tổ văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh;
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân  tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
          - Theo dõi, hướng dẫn tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và củng cố kiện toàn tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở;
          - Quản lý cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo phân cấp của tỉnh;
          - Phối hợp với Phòng chức năng trong việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và đại biểu HĐND các cấp;
          - Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức ở cơ sở, phân loại chính quyền cơ sở;
          - Thực hiện chế độ thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp để báo cáo theo quy định.
          2.2. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính:
          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
          - Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, văn bản liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;
          - Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          - Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của tỉnh theo quy định của pháp luật;
          - Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về địa giới hành chính các cấp của tỉnh theo quy định.
          2.3. Về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:
          - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức cấp xã  theo quy định của pháp luật;
          - Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;
          - Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về số lượng, chất lượng cán bộ công chức cấp xã và  cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cho cấp trên theo quy định.
          2.4. Về công tác thanh niên:
          - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh;
          - Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;
          - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;
          - Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền;
          - Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh niên và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
          - Hàng năm báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh niên về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ;
          - Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do lãnh đạo Sở giao.
3. Cơ cấu tổ chức: Có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn nghiệp vụ (biên chế trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
 
          B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ
          I. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý Văn phòng, Thanh tra, các Phòng nghiệp vụ thuộc Sở (gọi chung là Phòng)
          1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng:
          a- Nhiệm vụ:
          - Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc và Phó Giám đốc Sở (sau đây gọi là Lãnh đạo Sở) thực hiện quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;
          - Lập chương trình công tác của phòng và triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả;
          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở quản lý, điều hành, phân công công việc cụ thể cho công chức, viên chức trong phòng. Chủ động giải quyết công việc hoặc đề xuất hướng giải quyết công việc trong phòng trước khi trình lãnh đạo Sở;
          - Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn khác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác chuyên môn có liên quan;
          - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng bảo đảm đầy đủ, đúng thời gian quy định;
          - Trực tiếp điều hành công việc cụ thể của phòng, chịu trách nhiệm các mặt công tác của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.
          b- Quyền hạn:
          - Đề xuất, tham gia xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở;
          - Đề xuất các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện đề án, chương trình kế hoạch công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
          - Kiến nghị với lãnh đạo Sở chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng;
          - Xem xét, chỉnh lý văn bản do công chức, viên chức trong phòng thực hiện trước khi trình lãnh đạo;
          - Đề xuất với lãnh đạo Sở khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và phân công nhiệm vụ công chức của phòng;
          - Đề xuất lãnh đạo Sở giải quyết khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh của cơ quan, đơn vị;
          - Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác quản lý của Sở;
          - Dự hội thảo chuyên đề của Sở; dự các cuộc họp của các cơ quan, tổ chức theo phân công của lãnh đạo Sở.
          2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng phòng phụ trách phòng (chưa có Trưởng phòng): Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn như Trưởng phòng.
          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng quản lý công chức trong phòng và trực tiếp đảm nhiệm một số nhiệm vụ, công tác do Trưởng phòng giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Sở về nhiệm vụ, công tác được phân công.
          II. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức và người lao động
          1. Nhiệm vụ:
          - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Sở trong việc thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao;
          - Chấp hành nghiêm túc phân công của Trưởng phòng, thực hiện đầy đủ, kịp thời công việc được phân công đạt chất lượng và hiệu quả;
          - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu do mình đề xuất và thực hiện đầy đủ công tác chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;
          - Bảo quản công văn giấy tờ, tài liệu có liên quan đến công tác của ngành theo đúng quy định về bảo mật tài liệu của cơ quan nhà nước. Thực hiện phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn trong cơ quan.
         2. Quyền hạn:
          - Tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của phòng, của Sở;
          - Đề xuất với Trưởng phòng và lãnh đạo Sở biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác;
          - Được cung cấp tài liệu và phổ biến thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao;
          - Được tham gia các cuộc họp do Sở tổ chức, dự họp với các cơ quan, đơn vị theo sự phân công của Trưởng phòng, lãnh đạo Sở;
          - Đề xuất với Trưởng phòng hoặc lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác.
(Theo Quyết định số 235/QĐ-SNV ngày 06/03/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai).
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.