You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Văn bản đã ban hành

Các Văn bản Sở đã ban hành


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
85/SNV-CCVC 17/01/2020 Về công tác cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị
18/TB-HĐT 15/01/2020 Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019
17/TB-HĐT 10/01/2020 Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 và triệu tập công chức, viên chức có kết quả đạt dự thi vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương năm 2019
20/QĐ-SNV 06/01/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
2041/SNV-VP 31/12/2019 Về việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành công vụ
12/TB-HĐT 30/12/2019 Triệu tập cán bộ, công chức, viên chức có kết quả đạt vòng 1 dự thi vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương
11/TB-HĐT 26/12/2019 Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019
2005/SNV-CCVC 23/12/2019 Về việc báo cáo tiền lương, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh
03/QĐ-HĐT 16/12/2019 Về việc ban hành Nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019 của tỉnh Gia Lai