You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

   I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   1. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

   2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:

   a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 

   b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

   c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

   d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Trích Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 16/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

   II. VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI

   - Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (): Để nộp hồ sơ công dân, tổ chức chọn vào thủ tục tương ứng trong bảng bên dưới để xem trình tự thực hiện, biểu mẫu kèm theo từng thủ tục; sau đó tiến hành hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (03 Hai Bà Trưng, P. Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai).

   - Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (): Để nộp hồ sơ công dân, tổ chức chọn nút Đăng ký tương ứng với từng thủ tục trong bảng bên dưới, sau đó thực hiện theo các bước sau đây:

   1. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, email...;

   2. Công dân/tổ chức điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quyét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ;

   3. Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhập mã xác nhận, công dân/tổ chức nhấn vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ
I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
01 Thủ tục điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển CCVC theo nguyện vọng cá nhân (thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ) Đăng ký
II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI
01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
02 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
03 Thủ tục Thành lập Hội Đăng ký
04 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Đăng ký
05 Thủ tục Chia, tách, sáp nhập; hợp nhất Hội Đăng ký
06 Thủ tục Đổi tên Hội Đăng ký
07 Thủ tục hội tự giải thể Đăng ký
08 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện
III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC QUỸ
01 Thủ tục cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
02 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
03 Thủ tục đổi tên quỹ Đăng ký
04 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Đăng ký
05 Thủ tục giải thể quỹ (đối với quỹ tự giải thể) Đăng ký
06 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
07 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
08 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
09 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
IV. LĨNH VỰC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
01 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
02 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
03 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự ngiệp công lập
V. LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong
02 Thủ tục giải thể tổ chức thành niên xung phong
03 Thủ xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong
VI. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
01 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
VII. LĨNH VỰC TÔN GIÁO
01 Chấp thuận đăng ký việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài
02 Tiếp nhận đăng ký người đi học ở nước ngoài về đã được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
03 Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
04 Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
05 Chấp thuận Hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo
06 Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo
07 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
08 Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (khoản 3, Điều 23, Nghị định 92)
09 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo
10 Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
11 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Dòng tu, Tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một tỉnh
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một tỉnh
14 Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc
15 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo
17 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng
VIII. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
01 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khen thưởng theo công trạng và thành tích)
02 Thủ tục tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”
03 Hiệp y khen thưởng (xác nhận thành tích)
04 Thủ tục tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”
05 Thủ tục tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh
06 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
07 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng
08 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề)
09 Thủ tục tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc đột xuất; thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng… theo thủ tục đơn giản
10 Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng
IX. LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ
01 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
02 Thủ tục cấp bản sao tài liệu lưu trữ
03 Thủ tục cấp bản chứng thực tài liệu lưu trữ
04 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
05 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.