You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

   I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   1. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

   2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:

   a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 

   b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến acơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

   c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

   d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Trích Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 16/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

   II. VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI

   - Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (): Để nộp hồ sơ công dân, tổ chức chọn vào thủ tục tương ứng trong bảng bên dưới để xem trình tự thực hiện, biểu mẫu kèm theo từng thủ tục; sau đó tiến hành hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Công sở Liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai).

   - Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (): Để nộp hồ sơ công dân, tổ chức chọn nút Đăng ký tương ứng với từng thủ tục trong bảng bên dưới, sau đó thực hiện theo các bước sau đây:

   1. Đăng ký thông tin với hệ thống gồm: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, email...;

   2. Công dân/tổ chức điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quyét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm của hồ sơ;

   3. Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhập mã xác nhận, công dân/tổ chức nhấn vào nút Gửi hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ
II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI
01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
02 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Đăng ký
03 Thủ tục Thành lập Hội Đăng ký
04 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Đăng ký
05 Thủ tục Chia, tách, sáp nhập; hợp nhất Hội Đăng ký
06 Thủ tục Đổi tên Hội Đăng ký
07 Thủ tục hội tự giải thể Đăng ký
08 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện
III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC QUỸ
01 Thủ tục cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Đăng ký
02 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
03 Thủ tục đổi tên quỹ Đăng ký
04 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Đăng ký
05 Thủ tục giải thể quỹ (đối với quỹ tự giải thể) Đăng ký
06 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Đăng ký
07 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
08 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
09 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
IV. LĨNH VỰC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
01 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
02 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
03 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự ngiệp công lập
V. LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong
02 Thủ tục giải thể tổ chức thành niên xung phong
03 Thủ xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong
VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
01 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
02 Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
03 Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
VII. LĨNH VỰC VIỆC LÀM
01 Thủ tục thành lập Trung tâm Dịch vụ Việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập
02 Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập
VIII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
01 Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
02 Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
IX. LĨNH VỰC TÔN GIÁO
01 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
02 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
03 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
04 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích
05 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
06 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào việt nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
07 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
08 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
09 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
10 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)
11 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
12 Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương
13 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
14 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tễn giáo trực thuộc trên địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
15 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
16 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
17 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
18 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
19 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
20 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
21 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
22 Thủ tục thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
23 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
24 Thủ tục tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
25 Thủ tục tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
26 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
27 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
28 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
29 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
30 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
31 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
32 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
33 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
34 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
35 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
X. LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ
01 Thủ tục cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ
02 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc
03 Thủ tục cấp bản sao tài liệu lưu trữ
04 Thủ tục cấp bản sao chứng thực tài liệu
05 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ
06 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - TP.Pleiku - Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đình Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 23/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.